Platforma zakupowa

PLANY POSTĘPOWAŃ

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2018 ROBOTY BUDOWLANE I I USŁUGI PROJEKTOWE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2018 DOSTAWY I USŁUGI

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2017 ROBOTY BUDOWLANE, USŁUGI PROJEKTOWE
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DOSTAWY USŁUGI 2017

ZP/PN/103/18/LAM/AJ-11.12.2018r.

Dostawa aparatury medycznej różnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety (ID 181224)

Informacje dotyczące postępowania w lewym górnym rogu ,,Platforma zakupowa”

ZP/PN/71/18/NWOK/AJ

Na napisanie i zamieszczenie w lokalnej prasie na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego 4 artykułów w przedziałach kwartalnych na temat profilaktyki nowotworów głowy
i szyi.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu:„ Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.1 Programy Profilaktyczne. Nr projektu: POWR. 05.01.00 – IP.05-00-002/16

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie Ofertowe

Załacznik nr 1-Szczegółowy opis zamówinia

Załącznik nr 2-Projekt umowy AW

Załącznik nr 3- Formularz Oferty

Załącznik nr 4- Oświadzcenie wykonawcy

ZP/BU/70/18/IEL/AJ-10.12.2018r.

Sporządzenie 2 operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12 i ul. Grabiszyńska 105.

Zapytanie Ofertowe:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2-Projekt umowy AS

Załącznik nr 3-Formularz Oferty

 

 

ZP/PN/102/18/IT/AJ-04.12.2018r.

Serwis,  konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 657082

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1a-Wykaz usług serwisowo-konserwacyjnych urządzeń i instalacji chłodzących 1 i 3

Załącznik nr 1b-Wykaz usług serwisowo-konserwacyjnych urządzeń i instalacji chłodzących 2

Załącznik nr 2-Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 3-Formularz Oferty

Załącznik nr 4-Projekt umowy AW

Załącznik Nr 5 – Częstotliwość wykonywania usług Pakiet I, II, III

Załącznik nr 6-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 7-Ilość i doświadczenie personelu serwisu dla kryteriów oceny ofert

Załącznik nr 8-Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 9-Wykaz usług

Załącznik nr 10-Wykaz osób oświadczenie o osobach

 

ZP/BU/67/18/LPE/AJ-29.11.2018r.

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych do skóry i powierzchni z podziałem na 5 pakietów

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2- Projekt umowy AW

Załącznik nr 3-Formularz oferty

 

ZP/BU/64/18/LZF/AJ-23.11.2018r.

Zakup detektorów do miernika RaySafeX2: do pomiarów mammograficznych (MAM), do pomiarów luminancji oraz illuminancji (LIGHT) oraz wzorcowanie miernika RaySafeX2 z detektorami R/F, MAM (zamawiany w obecnym postępowaniu), CT, LIGHT (zamawiany w obecnym postępowaniu).

Zapytanie Ofertowe:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis parametrów-cech

Załącznik nr 2-Projekt umowy AW

Załącznik nr 3-Formularz oferty

Protokół udzielenia zamówienia:

05.12.2018r.-Protokół

ZP/PN/101/18/II/JG – 21.11.2018r.

Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert:

 

ZP/PN/100/18/LBO/JHP -07.11.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ  19.11.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 21.11.2018 GODZINA 10:00/10:15

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I LAPAROSKOPOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 4 PAKIETY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

07.11.2018 Ogłoszenie nr 645400

14.11.2018 zmiana Ogłoszenie nr 500272058

16.11.2018 ZMIANA OGŁOSZENIA

SIWZ +ZAŁĄCZNIKI

07.11.2018 SIWZ

07.11.2018 załacznik nr 1 Arkusz Asortymentowo Cenowy pakiet nr 1,2,3,4

07.11.2018 załącznik nr 2-Wymagania graniczne narzedzi pakiet nr 1

07.11.2018 załącznik nr 3-formularz-oferty

16.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 3-formularz-oferty

07.11.2018 Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

07.11.2018 załącznik nr 5 umowa pakiet nr 1,2,3,4

16.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 5 pakiet nr 1,2,3,4

07.11.2018 Załącznik-nr 6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

07.11.2018 Załącznik do umowy- porozumienie

07.11.2018 Załącznik nr 8- Wykaz dostaw

14.11.2018 zmiana terminu

16.11.2018 odp. nr 1

22.11.2018 Informacja z otwarcia ofert

04.12.2018 wybór pakiet nr 1,3