Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

03.08.2015 ZP/PN/57/EI/15

Szkolenia informatyczne” (znak: ZP/PN/57/EI/15)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.

Przedmiotem zamówienia są dostawy opisane kodami CPV:

80.51.10.00-9 Usługi szkolenia personelu

Zamówienie jest częścią projektu pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.02.02.00-02-003/12-00 z dnia 14 maja 2013 r.

SIW i załączniki:

ODPOWIEDZI

WYBÓR OFERTY