Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2016

ZP/85/NWOK/16- 30.09.2016

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 12.10.2016 DO GODZINY 10:00

KURS JĘZYKA MIGOWEGO DLA 20 OSÓB-KADRY MEDYCZNEJ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU REALIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI W SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM I M. WROCŁAW W LATACH 2016-2018.

30.09.2016 zapytanie oferowe

30.09.2016 zał. nr 1 formularz oferty

30.09.2016 Zał. nr 2 Projekt umowy na kurs j.migowego_30.09.2016

30.09.2016 Zał 3 szczegółowy opis j. migowy

30.09.2016 Zał. 4- Arkusz asortymentowo cenowy

30.09.2016 Załącznik-nr-5-Wykaz usług

06.10.2016 odp. nr 1

06.10.2016 Modyfikacja Zał. nr 2 Projekt umowy na kurs j.migowego_

06.10.2016 Modyfikacja Zał 3 szczegółowy opis j. migowy

14.10.2016 protokół z wyboru

ZP/83/NWOK/BU/16-29.09.2016

WYDRUKOWANIE ORAZ DOSTAWA  20 000 SZT ULOTEK NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ,, REALIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI W SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM I M. WROCŁAW W LATACH 2016-2018 R.”

29.09.2016 zapytanie ofertowe ulotki

29.06.2016 formularz oferty

29.09.2016 Projekt umowy na druk ulotek

29.09.2016 Zał nr 1 – szczegółowy opis – ulotki

29.09.2016 zał. nr 2 – Arkusz Asortymentowo-Cenowy – ULOTKI

29.09.2016 zał. nr 3 – UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

12.10.2016 PROTOKÓŁ Z WYBORU

03.11.2016 PROTOKÓŁ Z WYBORU 2

21.09.2016r. – ZP/PN/61/16/II

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2016r.; GODZ. 10:00/10:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 18 LISTOPADA 2016r. GODZ. 11:00/11:15.

WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA OFERTY WG ZMODYFIKOWANYCH W DNIU 02 LISTOPADA 2016r. DOKUMENTÓW.

OGŁOSZENIE

21.09.2016r. –  Ogłoszenie o zamówieniu – wysłane

26.09.2016r. – Ogłoszenie opublikowane nr 2016-OJS185-332565-pl

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

26.09.2016r. –  SIWZ

26.09.2016r. –  Załącznik nr 1 – Opis przedmiot zamówienia

26.09.2016r. –  Załącznik nr 2 – Formularz oferty

26.09.2016r. –  Załącznik nr 3 – Arkusz asortymentowo-cenowy

26.09.2016r. –  Załącznik nr 5 – Projekt umowy

26.09.2016r. –  Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

26.09.2016r. –  Załącznik nr 7 – Ogólne zasady środowiskowe i BHP

28.09.2016r. – Modyfikacja

28.09.2016r. – Załącznik nr 4- Jednolity europejski dokument zamówienia

14.10.2016r. – Odp. 1

14.10.2016r. – Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

14.10.2016r. – Załącznik nr 4 – JEDZ

14.10.2016r. – SIWZ

14.10.2016r. – Drukarki do Arii

18.10.2016r. – Zmienione ogłoszenie

25.10.2016r. – Odp. 2

25.10.2016r. – SIWZ

25.10.2016r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

02.11.2016r. – Zmienione ogłoszenie

02.11.2016r. – Zmiana terminu

02.11.16r. – SIWZ

02.11.16r. – Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

02.11.16r. – Załącznik nr 4 – JEDZ

07.11.2016r. – Odp. 3

18.11.2016r. – Zestawienie złożonych ofert

25.11.2016r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

ZP/PN/60/16/IT – 21.09.2016

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, a na ich podstawie montażu instalacji SAP w wersji cyfrowej w bud. A-1 (część nieremontowana wraz z łącznikiem) Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Wynik przetargu:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 24.10.2016r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.10.2016r.:

ZP-12. – ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Zmiana terminu składania ofert na 10.10.2016r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.10.2016

Wyjaśnienia do SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 2:

Informacja dla Wykonawcównr 2 z dnia 05.10.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 1:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 29.09.2016r.

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 29.09.2016r.

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy zmiana 29.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie nr 311484

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy (1)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

ZP/PN/62/16/IT – 21.09.2016

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową części budynku B na potrzeby Oddziału Medycyny Paliatywnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

Wynik postępowania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 25.10.2016

Informacja z otwarcia ofert z 13.10.2016r.:

ZP-12. – ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Informacja dla Wykonawców nr 2:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 10.10.2016r.

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 2:

PW_GM_PALIATYWNY_20160314 zmiana 10.10.2016r.

PW_GM_PALIATYWNY_SIWZ – zmiana 10.10.2016

Zmiana terminu składania ofert na 13.10.2016r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10 października 2016r.

Wyjaśnienia do SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 05.10.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 311436

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-3

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 3

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar robót – wykaz

Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar robót

ZP/PN/65/16/LZDChP

DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE DWÓCH MAMMOGRAFÓW CYFROWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM, ZE SZKOLENIEM PRACOWNIKÓW ORAZ WYKONANIEM TESTÓW ODBIORCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

04.10.2016- informacja o zmianie terminu składania ofert

12.10.2016- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT- 28.10.2016 GODZ. 10.00/10.15

26.10.2016- UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – 16.11.2106 GODZ. 10.00/10.15

02.11.2016- UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – 18.11.2016 GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIE

10.09.2016- OGŁOSZENIE WYSŁANE
13.09.2016- OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE 2016-OJS176-316584-pl
04.10.2016- zmiana ogłoszenia wysłane
06.10.2016- zmiana ogłoszenia opublikowana
12.10.2016- zmiana ogłoszenia wysłana
26.10.2016- zmiana ogłoszenia wysłana
02.11.2016- zmiana ogłoszenia wysłana Błędna treść
02.11.2016- zmiana ogłoszenia 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13.09.2016- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
12.10.2016-zmieniona SIWZ
02.11.2016 zmieniona SIWZ
13.09.2016- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja parametrów technicznych
12.10.2016-zmieniony załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja parametrów technicznych
02.11.2016-zmieniony załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja parametrów technicznych
13.09.2016- Załącznik nr 2 – arkusz asortymentowo – cenowy
12.10.2016- zmieniony załącznik nr 2-arkusz asortymentowo cenowy
13.09.2016-Załącznik nr 3- wymagane okresy gwarancji
13.09.2016- Załącznik nr 4 – Formularz oferty
12.10.2016- zmieniony Załącznik nr 4 – Formularz oferty
13.09.2016-Załącznik nr 5- jednolity europejski dokument zamówienia
12.10.2016-zmieniony Załącznik nr 5- jednolity europejski dokument zamówienia
02.11.2016-zmieniony Załącznik nr 5 jednolity europejski dokument zamówienia
13.09.2016-Załącznik nr 6- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
13.09.2016- Załącznik nr 7- projekt umowy
12.10.2016- zmieniony Załącznik nr 7- projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

12.10.2016- odpowiedź na pytania
12.10.2016- zał. nr 1 do odp.-mammograf_detal podłogi
12.10.2016- zał. nr 2 do odp.-mammograf_IIp_elektryka
12.10.2016- zał. nr 3 do odp.-mammograf_parter_elektryka
12.10.2016- zał. nr 4 do odp.-mammograf_schemat_elektryka
12.10.2016- zał. nr 5 do odp.- mamografia_IIp_technologia
12.10.2016- zał. nr 6 do odp.-mamografia_parter_technologia
12.10.2016- zał. nr 7 do odpowiedzi Regulamin VPN
02.11.2016- odpowiedź 2
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
21.11.2016- informacje z otwarcia ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

14.12.2016- wybór

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

28.12.2016- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia