Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Styczeń 2018

31.01.2018 ZP/PN/06/18/LPE/JHP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 09.02.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 12.02.2018 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 48 ZADANIA

31.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu

05.02.2018 Ogłoszenie nr 500026527 ZMIANA

07.02.2018 Ogłoszenie nr 500028353 ZMIANA 2

31.01.2018 SIWZ-DEZYNFEKCJA

07.02.2018 SIWZ-DEZYNFEKCJA modyfikacja

31.01.2018 Załącznik nr 1 -zestawienie asortymentowo-cenowe

31.01.2018 Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

31.01.2018 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

31.01.2018 Załącznik-nr-4-Wysokość-wadium

31.01.2018 Załącznik-nr-5-Projekt-umowy dezynfekcja aw

08.02.2018 Załącznik-nr-5-Projekt-umowy dezynfekcja aw MODYFIKACJA aw-1

31.01.2018 Załącznik-nr-6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

PYTANIA + ODPOWIEDZI

05.02.2018 ODP. NR 1

06.02.2018 odp. nr 2

07.02.2018 odp. nr 3

08.02.2018 odp. nr 4

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

14.02.2018 zbiorcze zestawienie dezynfekcja

WYBÓR

15.02.2018 wybór zad nr 11

07.03.2018 wybór zad. nr 3,4,5,10,12,13,19,20,24,25,27,30,31,34,35,36,37,41,42,46,47,48

12.03.2018 WYBÓR ZAD. NR 1,2,7,9,14,15,16,17,21,29,32,33,38,39,40,43,44,45

16.03.2018r. – Wybór w zadaniach nr 6, 23, 26 i 28

ZP/PN/8/18/IT/AW – 30.01.2018

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pracowni endoskopii w łączniku budynku A i A1 wraz z dostarczeniem i montażem sprzętu medycznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 511301 opublikowane 30.01.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 08.02.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 15.02.2018

01.03.2018 unieważnienie postępowania

ZP/PN/04/18/LAM/JG – 27.01.2018r.

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury dla Zakładu Patomorfologii wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem w niezbędne meble w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 15 MARCA 2018r. GODZ. 10:00/10:15.

UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 22 MARCA 2018 GODZ. 10:00/10:15

Ogłoszenie:

SIWZ+załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

 

 

26.01.2018 -ZP/BU/05/18/LA/JHP

SKŁADANIE OFERT DO 31.01.2018 DO GODZINY 10:00

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z PODZIAŁEM NA  2 ZADANIA

26.05.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE

26.01.2018 zestawienie asortymentowo-cenowe

26.01.2018 formularz oferty

26.01.2018 Wzór umowy 

29.01.2018 wyjaśnienie

01.02.2018 protokół

 

26.01.2018- ZP/BU/03/18/IT

MONITOROWANIE, OGLĘDZINY, PRZEGLĄDY, KONSERWACJE, NAPRAWY AWARYJNE INSTALACJI TECHNICZNYCH, OCENA TECHNICZNA I EKSPLOATACYJNA  OBIEKTU I JEGO WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ -ZAKŁAD RADIOTERAPII W LEGNICY PRZY UL. IWASZKIEWICZA 5-FILIA DCO WE WROCŁAWIU

26.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE

26.01.2018 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

26.01.2018 Załącznik nr 2 – Formularz oferty

26.01.2018 projekt umowy – monitoring

26.01.2018 Zarządzenie wewnętrzne nr 9_2012

26.01.2018 Ogólne-zas.-środ.-i-BHP-dla-wyk.

06.02.2018 Protokół

 

24.01.2018- ZP/BU/04/18/WOK/JHP

USŁUGA W ZAKRESIE WYBORU WYKŁADOWCÓW W CELU PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W TERMINACH :10.02.2018,11.02.2018,03.03.2018, 04.03.2018 w ramach projektu ,, Wykwalifikowana kadra medyczna-szybka diagnostyka i leczenie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś. priorytetowa V wsparcie dla obszaru dla zdrowia, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Nr projektu :POWR.05.04.00-00-0078/16

24.01.2018 zapytanie ofertowe

24.01.2018 Załącznik-nr-1-Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamowienia

24.01.2018 Załącznik nr 2 – Formularz oferty

24.01.2018 Załącznik-nr-2a-Arkusz-Asortymentowo-cenowy

24.01.2018 Załącznik-nr-3-Wykaz-dot.wiedzy-i-doświadczenia

24.01.2018 Załącznik-nr-4-Oświadczenie-o-zaangażowaniu-zawodowym

24.01.2018 Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-braku-powiązań 

24.01.2018 Załącznik-nr-6-Projekt-umowy

06.02.2018 protokół

08.06.2018 skorygowany protokół

 

ZP/PN/05/18/LA/RK

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych z podziałem na 7 zadań

OGŁOSZENIE

22.01.2018- OGŁOSZENIE

zmienione ogłoszenie 2018-OJS019-039299-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

Zał. nr 1- arkusz asortymentowo–ilościowo-cenowy

Zał. nr 1a- opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zał. nr 3 – JEDZ

Zał. nr 4- projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

30.01.2018- odpowiedź na pytania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAMAWIAJACY ZAMIESZCZA INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.
ARKUSZE NAZWANE „OFERTA” SĄ PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE WERSJI ELEKTRONICZNYCH ARKUSZY PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW.
ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH WERSJI ELEKTRONICZNYCH.
PLIKI „OFERTA” ZOSTAŁY UMIESZCZONE INFORMACYJNIE.
WIĄŻĄCE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW SĄ DOKUMENTY ZŁOŻONE W WERSJI PAPIEROWEJ WRAZ Z OFERTĄ

07.02.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA

WYNIK POSTĘPOWANIA

12.02.2018- wybór zadania 1,2 i 3

14.02.2018- wybór zadanie 5

19.02.2018- wybór zadanie 7

 20.02.2018- wybór zadania 4 i 6

ZP/BU/02/18/II/JG – 15.01.2018r.

Dostawa programu komputerowego służącego do automatycznego pobierania danych z Systemu Obsługi Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego NFZd (DiLO), dostawa programu komputerowego do przygotowywania zestawień realizacji kontraktu z systemu Portal świadczeniodawcy NFZ, dostawa modułu raportowego, serwis i aktualizacje dostarczonego oprogramowania,usługi związane z opracowaniem analiz i raportów.