Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Maj 2018

ZP/PN/47/18/LAM/JG – 30.05.2018r.

Dostawa doposażenia stołów operacyjnych CMAX T i CMAX S w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 5 pakietów.

Ogłoszenia:

SIWZ +załączniki

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/49/18/IT/JHP- 25.05.2018

SUKCESYWNE DOSTAWY GAZÓW Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY

25.05.2018 Ogłoszenie nr 564225

25.05.2018 SIWZ

25.05.2018 załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo cenowy

30.05.2018 Modyfikacja Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo cenowy

25.05.2018 Załącznik nr 2 – Formularz OFERTY

25.05.2018 załącznik nr 3- projekt umowy pakiet nr 1 , 3 AS

30.05.2018 modyfikacja załącznik nr 3- projekt umowy pakiet nr 1 , 3

25.05.2018 załącznik nr 4 -projekt umowy pakiet nr 2 AS

25.05.2018 Załącznik nr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

25.05.2018 załacznik nr 6- Oświadczenie Wykonawcy

ODPOWIEDZI

30.05.2018 odp. nr 1

Informacja z otwarcia ofert

04.06.2018 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

12.06.2018r. – Unieważnienie – Pakiet nr 3

18.06.2018r. – Wybór w Pakiecie nr 1 i nr 2

 

21.05.2018- 82/2018/N/Wrocław

USŁUGA UBEZPIECZENIA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

 

POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zamówieniu

29.05.2018- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

29.05.2018- Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

04.06.2018- Informacja o otwarciu ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

05.06.2018-Unieważnienie przetargu dla Pakietu II

19.06.2018- Ogłoszenie o wynikach postępowania

 

ZP/PN/45/18/LA/JHP- 21.05.2018

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH,WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO Z PODZIAŁEM NA 128 ZADAŃ

OGŁOSZENIE

21.05.2018 opublikowane ogłoszenie

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

21.05.2018 SIWZ

21.05.2018 Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo-cenowy

21.05.2018 Załącznik nr 1 a opis przedmiotu zamówienia

21.05.2018 Załącznik nr 2 – Formularz OFERTY

21.05.2018 załącznik nr 3-projekt umowy aw

21.05.2018 Załącznik nr 4 -wadium

21.05.2018 Załącznik nr 5 Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

21.05.2018 załącznik nr 6 JEDZ

21.05.2018 załącznik-nr-7-projekt-umowy-użyczenia zad. nr 22

Odpowiedzi i wyjaśnienia

06.06.2018 odp. nr 1

06.06.2018 odp. nr 2

07.06.2018 odp. nr 3

08.06.2018r.- Odp. nr 4

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

03.07.2018 zestawienie ofert

06.07.2018 WYBÓR ZAD. NR 112 +UNIEWAŻNIENIE ZAD. NR 29,41,42,70,71,75,81,88,91,94,99,115,122,123

03.08.2018 wybór + unieważnienie 9,20,21,58,82

08.08.2018 wybór zad. 28,30 unieważ. 34,77

10.08.2018 wybór zad. nr 22,47,67,68,79,80,90,105,106,120

13.08.2018 uchylenie wyboru zad nr 103

16.08.2018 WYBÓR ZAD. NR 126

10.09.2018 wybór zad. 108 unieważnienie zad. nr 2,103

ZP/PN/46/18/LOBO/RK – 18.05.2018

Wykonanie audytu funkcjonowania Bloku Operacyjnego i medycyny okołooperacyjnej Zamawiającego oraz przedstawienie na tej podstawie raportu zawierającego kompleksową ocenę jego działalności oraz potencjału, wniosków i zaleceń dotyczących optymalizacji pracy.

UWAGA: zmiana terminu składania / otwarcia ofert na 04.06.2018

UWAGA: zmiana terminu składania / otwarcia ofert na 06.06.2018 GODZ. 10.00-10.15

UWAGA: zmiana terminu składania / otwarcia ofert na 11.06.2018 GODZ. 11.00-11.15

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

18.05.2018- Ogłoszenie nr 560843

Ogłoszenie nr 500117408 o zmianie ogłoszenia 25.05.2018

29.05.2018- zmienione ogłoszenie

05.06.2018- zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

SIWZ

ZAŁ. NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

29.05.2018-ZMOD. ZAŁ. NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁ. NR 3- FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

29.05.2018- ZMOD. ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

07.06.2018- zmod. ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 5- WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 5A- WYKAZ OSÓB- KRYTERIUM OCENY

ZAŁ. NR 6A- WYKAZ DOŚWIADCZENIA 1

ZAŁ. NR 6B- WYKAZ DOŚWIADCZENIA 2

ZAŁ. NR 6C- WYKAZ DOŚWIADCZENIA 3

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 25.05.2018 roku

29.05.2018- odpowiedź

05.06.2018- informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

07.06.2018- odpowiedź 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

12.06.2018- informacja z otwarcia

WYNIK POSTĘPOWANIA

27.06.2018- wybór

ZP/PN/34/18/LNP/RK-14.05.2018

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety (ZADANIA)

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 28.06.2018 GODZ. 11:00/11:15

OGŁOSZENIE

14.05.2018- 2018-OJS090-202135-pl

14.06.2018- zmiana ogłoszenia- 2018-OJS112-254968-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz

12.06.2018- SIWZ

ZAŁ. NR 1- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWY

12.06.2018- ZAŁ. NR 1- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWY

ZAŁ. NR 1A- WYKAZ PRÓBEK

ZAŁ. NR 1B- WADIUM

12.06.2018- ZAŁ. NR 1B- WYKAZ WADIUM

ZAŁ. NR 2- FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 3 JEDZ

ZAŁ. NR 4- OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁ. NR 5- PROJEKT UMOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, SPROSTOWANIA

12.06.2018- modyfikacja dokumentacji

21.06.2018 ODPOWIEDŹ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

06.07.2018- informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 24 ust. 11  ustawy  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa powyżej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy . Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WYNIK POSTĘPOWANIA

20.07.2018- wybór zadanie 9
23.07.2018- wybór zadanie 2
01.08.2018- wybór zadanie 49,31,8
03.08.2018- wybór zadania 4 i 14
06.08.2018- wybór zadania 37
Informacja o wyniku postępowania w zadaniu 19 i 38 – 16.08.2018r.
27.08.18- wybór zadania 5,7,12,13,27,30,33,43,45,48,52,53,55,60,61,63
29.08.18- WYBÓR ZADANIE 21,23,26,28,29,39,41,42,46,47,54 i 57, unieważnienie zadania 3,6,10,15,16,22,24,32,35,40,51,58 i 11
31.08.2018- wybór zadania 17,18,20,36,44,50,59 i 62
18.09.2018 wybór zadanie 34
12.10.2018 wybór ZAD. 1 i 56

 

 

 

ZP/PN/43/18/LZDL/JHP-09.05.2018

DOSTAWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNEGO ORAZ ANALIZATORA POMOCNICZEGO WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

OGŁOSZENIE

09.05.2018 -OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ+ ZAŁĄCZNIKI

09.05.2018 SIWZ

09.05.2018 -załącznik nr 1-szczegółowe zapotrzebowanie asortymentu pakiet nr 1

09.05.2018 załącznik nr 2- Zestawienie asortymentowo-cenowe pakiet nr 1

09.05.2018 załacznik nr 3-parametry wymagane pakiet nr 1

09.05.2018 załącznik nr 4-paramatery oceniane pakiet nr 1

09.05.2018 załącznik nr 5-zestawienie asortymentowo-cenowe pakiet nr 2

09.05.2018 załącznik nr 6-parametry wymagane pakiet nr 2

09.05.2018 załącznik nr 7-parametry oceniane -pakiet nr 2

09.05.2018 Załącznik nr 8 – Formularz oferty

09.05.2018 załącznik nr 9-projekt umowy pakiet nr 1

05.06.2018 Modyfikacja załącznik nr 9-projekt umowy pakiet nr 1

09.05.2018 załącznik nr 10 -projekt umowy pakiet nr 2

09.05.2018 Załącznik nr 11-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

09.05.2018 załącznik nr 12-Informacje

09.05.2018 załącznik nr 13-JEDZ

PYTANIA+ODPWOIEDZI

05.06.2018 odp. nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

26.06.2018-Informacja z otwarcia ofert

WYBÓR

10.07.2018 wybór pakiet nr 1,2

 

ZP/PN/39/18/IT/AW – 09.05.2018

Wykonanie projektu elektrycznego zasilania urządzeń w Pracowni Molekularnej w budynku „B” w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 555036 z dnia 09.05.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy (2)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 18.05.2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania 30.05.2018