Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2018

ZP/PN/83/18/IT/AW – 27.09.2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław na potrzeby nowego akceleratora

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 622754 o zamówieiu – 27.09.2018

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 09.10.2018 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 12.10.2018

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Informacja o unieważnieniu postępowania 15.10.2018

ZP/BU/46/18/NWOK/AJ-25.09.2018r.

Przygotowanie i dostarczenie cateringu na konferencję pt. Forum „Lekarze-Lekarzom”

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 05.10.2018r. DO GODZINY 12:00

Zapytanie ofertowe

Informacja nr 1 do Wykonawców

Protokół wyboru oferty ZP_BU_46_18_NWOK_AJ

ZP/BU/45/18/NWOK/AJ-25.09.2018r.

Usługa w zakresie wyboru wykładowców w celu przeprowadzenia szkolenia w terminie: 25.10.2018 r. Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu:„ Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.1 programy Profilaktyczne. Nr projektu: POWR.05.01.00-IP.05-00-002/1

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 05.10.2018r. DO GODZINY 12:00

Zapytanie ofertowe

Informacja nr 1 do Wykonawców

Protokół wyboru ofert ZP_BU_45_18_NWOK_AJ

ZP/PN/80/18/II/AW – 17.09.2018

Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową sieci strukturalnej na drugim poziomie wieży budynku B w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 617980 o zamówieniu – 17.09.2018

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy AW

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 25.09.2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 28.09.2018

 

ZP/PN/79/18/IEL/JHP-14.09.2018

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

14.09.2018 Ogłoszenie nr 617555

SIWZ +ZAŁACZNIKI

14.09.2018 SIWZ

14.09.2018 Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

14.09.2018 Załącznik nr 2- Zestawienie asortymentowo-ilościowe

14.09.2018 załącznik nr 3 -FORMULARZ OFERTY

14.09.2018 załącznik nr 4-WYKAZ USŁUG

14.09.2018 załącznik nr 5 -WYKAZ POJAZDÓW

14.09.2018 załącznik nr 6 umowa pranie aw

14.09.2018 załącznik nr 7 -OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

14.09.2018 załącznik nr 8 -WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ

14.09.2018 załącznik nr 9 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ODPOWIEDZI

20.09.2018 odp. nr 1

PO OTWARCIU OFERT

26.09.2018r. – Zestawienie złożonych ofert

09.10.2018 WYBÓR

ZP/BU/42/18/IT/AJ-07.09.2018r.

Monitorowanie , oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, ocena techniczna i eksploatacyjna obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6  – filia DCO we Wrocławiu

Termin składania ofert 13.09.2018r. godzina 10:00

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-Projekt umowy AS

Załącznik nr 3- Formularz oferty

Załącznik nr 4-Zarządzenie wewnętrzne 92012 z dnia 20.01.2012r.

Załącznik nr 5-Ogólne zasady środowiskowe i BHP

Do umowy:

Załącznik nr 5- Porozumienie

Załącznik nr 6 do umowy-Klauzule-informacyjne