Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Grudzień 2018

ZP/BU/73/18/IEL/AJ-13.12.2018r.

Sukcesywna dostawa teczek na dokumentację pacjentów w kolorach wskazanych przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy

Zapytanie Ofertowe:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3- Projekt umowy

Załącznik nr 4-Formularz Oferty

Protokół:

Protokół udzielenia zamówienia 08.01.2018r.

ZP/PN/104/18/IT/JHP-13.12.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 28.12.2018  10:00/10:15

SUKCESYWNE DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO W STANIE CIEKŁYM W ILOŚCI 150 000 KG TRANSPORTEM SPECJALISTYCZNYM ORAZ USŁUGĘ DZIERŻAWY ZBIORNIKA CIEKŁEGO TLENU MEDYCZNEGO O POJEMNOŚCI OD 3,0 DO 4,0 M3 WRAZ Z PAROWNICA O WYDAJNOŚCI OD 80 DO 150 M3/H  DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU PRZEZ OKRES 36 MCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

13.12.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

19.12.2018 ZMIANA Ogłoszenie nr 500303010

SIWZ+OGŁOSZENIE

13.12.2018 SIWZ

13.12.2018 załącznik nr 1-arkusz asortymentowo cenowy

13.12.2018 załącznik nr 2 druk oferty

13.12.2018 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

13.12.2018 załącznik nr 4 -projekt umowy aw

20.12.2018 załącznik nr 4 -Modyfikacja projekt umowy

13.12.2018 Załącznik-nr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

13.12.2018 Załącznik nr 6 do umowy – porozumienie

13.12.2018 Załącznik nr 7- Wykaz dostaw

13.12.2018 załącznik nr 8 mapa sytuacyjna

13.12.2018 Załącznik nr 9 do umowy – Klauzule informacyjne (1)

19.12.2018 zmiana terminu

20.12.2018 odp. nr 1

28.12.2018 zbiorcze zestawienia

09.01.2019 wybór

ZP/PN/103/18/LAM/AJ-11.12.2018r.

Dostawa aparatury medycznej różnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety (ID 181224)

Informacje dotyczące postępowania w lewym górnym rogu ,,Platforma zakupowa”

ZP/PN/71/18/NWOK/AJ

Na napisanie i zamieszczenie w lokalnej prasie na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego 4 artykułów w przedziałach kwartalnych na temat profilaktyki nowotworów głowy
i szyi.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu:„ Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.1 Programy Profilaktyczne. Nr projektu: POWR. 05.01.00 – IP.05-00-002/16

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie Ofertowe

Załacznik nr 1-Szczegółowy opis zamówinia

Załącznik nr 2-Projekt umowy AW

Załącznik nr 3- Formularz Oferty

Załącznik nr 4- Oświadzcenie wykonawcy

Informacje dla Wykonawców:

13.12.2018r.-Informacja do wykonawców nr 1

Informacja dla Wykonawców nr 2 – 14.12.2018

21.12.2018r. – Protokół – wyniki postępowania

10.01.2019r-Poprawiony protokół udzielenia zamówienia

ZP/BU/70/18/IEL/AJ-10.12.2018r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  20.12.2018 GODZINA 10:00

Sporządzenie 2 operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12 i ul. Grabiszyńska 105.

Zapytanie Ofertowe:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2-Projekt umowy AS

Załącznik nr 3-Formularz Oferty

Informacje dla Wykonawców:

14.12.2018-Zmiana terminu

17.12.2018 r.-Odpowiedź na pytania nr 1

03.01.2019r.-Protokół udzielenia zamówienia

ZP/PN/102/18/IT/AJ-04.12.2018r.

Serwis,  konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 657082

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1a-Wykaz usług serwisowo-konserwacyjnych urządzeń i instalacji chłodzących 1 i 3

Załącznik nr 1b-Wykaz usług serwisowo-konserwacyjnych urządzeń i instalacji chłodzących 2

Załącznik nr 2-Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 3-Formularz Oferty

Załącznik nr 4-Projekt umowy AW

Załącznik Nr 5 – Częstotliwość wykonywania usług Pakiet I, II, III

Załącznik nr 6-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 7-Ilość i doświadczenie personelu serwisu dla kryteriów oceny ofert

Załącznik nr 8-Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 9-Wykaz usług

Załącznik nr 10-Wykaz osób oświadczenie o osobach

Zbiorcze zestawienie ofert:

102-18-Zestawienie ofert

Wybór:

04.01.19-Wybór oferty w zadaniach 1,2,3