Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

24.01.2018- ZP/BU/04/18/WOK/JHP

USŁUGA W ZAKRESIE WYBORU WYKŁADOWCÓW W CELU PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W TERMINACH :10.02.2018,11.02.2018,03.03.2018, 04.03.2018 w ramach projektu ,, Wykwalifikowana kadra medyczna-szybka diagnostyka i leczenie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś. priorytetowa V wsparcie dla obszaru dla zdrowia, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Nr projektu :POWR.05.04.00-00-0078/16

24.01.2018 zapytanie ofertowe

24.01.2018 Załącznik-nr-1-Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamowienia

24.01.2018 Załącznik nr 2 – Formularz oferty

24.01.2018 Załącznik-nr-2a-Arkusz-Asortymentowo-cenowy

24.01.2018 Załącznik-nr-3-Wykaz-dot.wiedzy-i-doświadczenia

24.01.2018 Załącznik-nr-4-Oświadczenie-o-zaangażowaniu-zawodowym

24.01.2018 Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-braku-powiązań 

24.01.2018 Załącznik-nr-6-Projekt-umowy

06.02.2018 protokół

08.06.2018 skorygowany protokół