Platforma zakupowa

Usługi

ZP/BU/46/19/IT/AJ-12.09.2019r.

Usługa monitorowania, oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw awaryjnych instalacji technicznych, oceny technicznej i eksploatacyjnej obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6- filia DCO we Wrocławiu

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

 Załącznik nr 2-Projekt umowy AS

Załącznik nr 5- Porozumienie

Załącznik nr 6 do umowy-Klauzule-informacyjne

Załącznik nr 3- Formularz oferty

Załącznik nr 4-Zarządzenie wewnętrzne 92012 z dnia 20.01.2012r.

Załącznik nr 5-Ogólne zasady środowiskowe i BHP

19.09.2019-Protokół

ZP/BU/23/19/NWOK/AJ-06.05.2019r.

Usługi w zakresie wyboru wykładowców w celu zrealizowania konferencji ”Forum Lekarze-Lekarzom” w terminie: 14.09.2019 roku. (ID 221242)

Wszystkie dokumenty znajdują się pod poniższym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/221242

ZP/BU/19/19/NWOK/AJ-22.03.2019r.

Jednorazowe zapewnienie sali konferencyjnej wraz z usługą przygotowania i podaniawyżywienia, serwisu kawowego w ramach projektu: „ Program profilaktyki pierwotneji wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego”.

Wszelkie informacje wraz z całą dokumentacją znajdują się pod linkiem poniżej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/210129

Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175182

ZP/BU/11/19/IEL/AJ-21.02.2019r.

Dostarczenie cyfrowego systemu rejestrującego rozmowy telefoniczne, połączonego z centralą telefoniczną Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise dedykowanym łączem IP typu DR_Link wraz z instalacją.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-Projekt umowy KCC

Załącznik nr 3- Formularz oferty

Odpowiedź na pytania

06.03.2019r.- Protokół udzielenia zamówienia


ZP/BU/10/18/LOITA/AJ-13.02.2019R.

Usługa szkolenia zawodowego: kursu e-learning „Ból ostry i przewlekły” przeznaczonego dla wszystkich lekarzy i pielęgniarek (łącznie ok. 600 osób).

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty

Protokół udzielnei zamówienia

ZP/PN/71/18/NWOK/AJ

Na napisanie i zamieszczenie w lokalnej prasie na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego 4 artykułów w przedziałach kwartalnych na temat profilaktyki nowotworów głowy
i szyi.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu:„ Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.1 Programy Profilaktyczne. Nr projektu: POWR. 05.01.00 – IP.05-00-002/16

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie Ofertowe

Załacznik nr 1-Szczegółowy opis zamówinia

Załącznik nr 2-Projekt umowy AW

Załącznik nr 3- Formularz Oferty

Załącznik nr 4- Oświadzcenie wykonawcy

Informacje dla Wykonawców:

13.12.2018r.-Informacja do wykonawców nr 1

Informacja dla Wykonawców nr 2 – 14.12.2018

21.12.2018r. – Protokół – wyniki postępowania

10.01.2019r-Poprawiony protokół udzielenia zamówienia

ZP/BU/70/18/IEL/AJ-10.12.2018r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  20.12.2018 GODZINA 10:00

Sporządzenie 2 operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12 i ul. Grabiszyńska 105.

Zapytanie Ofertowe:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2-Projekt umowy AS

Załącznik nr 3-Formularz Oferty

Informacje dla Wykonawców:

14.12.2018-Zmiana terminu

17.12.2018 r.-Odpowiedź na pytania nr 1

03.01.2019r.-Protokół udzielenia zamówienia

ZP/BU/52/18/IEL/JG – 12.10.2018r.

Usługa polegająca na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych oraz medycznych z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz filii w Legnicy i Jeleniej Górze.

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Wyniki postępowania: