Wrocław: Sukcesywna dostawA produktów z kliszy oraz utrwalaczy i wywoływaczy z podziałem na 4 pakiety
Numer ogłoszenia: 185223 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawA produktów z kliszy oraz utrwalaczy i wywoływaczy z podziałem na 4 pakiety.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest (w podziale na 4 pakiety) jest sukcesywna dostawa: Pakiet nr 1 klisz rtg mammograficzne czułych na światło zielone do obróbki automatycznej Pakiet nr 2 błon Rtg specjalistycznych Pakiet nr 3 filmów do kamery laserowej DRYPIX 7000/4000 FUJI Pakiet nr 4 utrwalaczy i wywoływaczy 3.2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczne oraz ilości określone zostały w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. Parametry techniczne opisane przez Zamawiającego są parametrami granicznymi (odcinającymi). W przypadku nie spełnienia parametrów technicznych przez oferowany przedmiot zamówienia oferta zostanie odrzucona. 3.3. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań okreslonych przez zamawiającego: 3.3.1 Odpowiednie katalogi (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta w języku polskim w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku Nr 1 do SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub załączenia tłumaczenia na język polski z języka obcego. 3.3.2 W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 673 ze zm.) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu). 3.3.3 Karty charakterystyki preparatu/substancji chemicznej sporządzone zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów ochrony środowiska dla oferowanych utrwalaczy Rtg , wywoływaczy Rtg. 3.4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem nr 6 do SIWZ. 3.5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20.05.2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.) 3.6. Termin wazności - dotyczy wszystkich pakietów: min. 18 miesięcy, licząc od daty dostawy. 3.7. Wymagany termin dostaw bezpośrednio do magazynu Zamawiającego - wg bieżących potrzeb Dolnośląskiego Centrum Onkologii : 3.7.1 Dla Pakietu nr 1,3,4 w ciągu 7 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia faksem w dni robocze w godz. 08:00-14.00. 3.7.2 Dla Pakietu nr 2 w ciągu 24 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia faksem w dni robocze w godz. 08:00-14.00. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej 72 godzinnej realizacji dostaw interwencyjnych , o ile zaistnieje taka potrzeba. 3.9. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę przelewem na jego konto..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.35.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 5.090,00 zł a dla poszczególnych pakietów: Pakiet Nr 1- 3900 zł Pakiet Nr 2 - 420 zł Pakiet Nr 3 - 70 zł Pakiet nr 4- 700 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Odpowiednie katalogi (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta w języku polskim w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku Nr 1 do SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub załączenia tłumaczenia na język polski z języka obcego. 2. W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 673 ze zm.) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu). 3.Karty charakterystyki preparatu/substancji chemicznej sporządzone zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów ochrony środowiska dla oferowanych utrwalaczy Rtg , wywoływaczy Rtg.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.DCO.COM.PL
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PL. HIRSZFELDA 12 WROCŁAW POKÓJ 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2013 godzina 10:00, miejsce: PL. HIRSZFELDA 12 WROCŁAW POKÓJ 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 01 NAZWA: SUKCESYWNA DOSTAWA klisz rtg mammograficzne czułych na światło zielone do obróbki automatycznej.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: SUKCESYWNA DOSTAWA błon Rtg specjalistycznych.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: sukcesywna dostawa filmów do kamery laserowej DRYPIX 7000/4000 FUJI.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: sukcesywne dostawy utrwalaczy i wywoływaczy.