Wrocław: Dostawę fabrycznie nowej (rok produkcji 2013) aparatury medycznej wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi z podziałem na 5 pakietów.
Numer ogłoszenia: 228533 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę fabrycznie nowej (rok produkcji 2013) aparatury medycznej wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi z podziałem na 5 pakietów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawę fabrycznie nowej (rok produkcji 2013) aparatury medycznej wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi z podziałem na 5 pakietów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie łącznie: 5.430,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych), w tym: Pakiet Nr 1 - 1.250,00 zł, Pakiet Nr 2 - 300,00 zł, Pakiet Nr 3 - 2.400,00 zł, Pakiet Nr 4 - 130,00 zł, Pakiet Nr 5 - 1.350,00 zł,

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) 2) Wypełniony arkusz z wymaganymi i ocenianymi parametrami technicznymi załącznik nr 1 do SIWZ., 3) Wypełnione zestawienie asortymentowo-ilościowe - załącznik nr 1a do SIWZ- dotyczy Pakietu Nr 5 4) Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dla Pakietów Nr 1 do Nr 4: 1. W przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentacji Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się wprowadzić zmiany do umowy w formie aneksu. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz w każdym przypadku, kiedy zmiany umowy są korzystne dla Zamawiającego. Dla Pakietu Nr 5: 1. W przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową, Zamawiający dopuszcza zastąpienie jego o innej nazwie handlowej z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy w zakresie nazwy międzynarodowej substancji czynnej, składu lub zastosowania opisanej w załączniku nr 1a do umowy, a jego cena jednostkowa netto musi odpowiadać cenie pierwotnie oferowanego produktu w ofercie. Zmiana taka może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania 2.Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych odczynników, materiałów kontrolnych, części i materiałów zużywalnych objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, w przypadku braku możliwości dostawy produktu (zaprzestania produkcji) - opisane zmiany mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zmiany. 3.Cena jednostkowa brutto dostarczanego asortymentu, dzierżawa oraz wartość umowy ogółem brutto podlega automatycznej waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług - VAT. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki Vat i nie wymaga zachowania formy aneksu. 4. w przypadku nie wyczerpania ilości i wartości i asortymentu umowy przed jej wygaśnięciem, umowa może zostać przedłużona na dalszy okres aż do momentu wykorzystania całej wartości i asortymentu umowy poprzez wprowadzenie aneksu do umowy. 5. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet Nr 1 - kardiomonitor,.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet Nr 2 - videolaryngoskop,.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet Nr 3 - bronchofiberoskop hybrydowy z monitorem LCD,.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet Nr 4 - zestaw grzewczy dla dzieci,.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet Nr 5 - dzierżawa analizatora parametrów krytycznych do badania równowagi kwasowo-zasadowej oraz Na, K, Cl, Ca zjonizowanego, glukozy, mleczanów, Hb, SO2 wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz części i materiałów zużywalnych na 250 oznaczeń miesięcznie.