Wrocław: Wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy: 1. środków dezynfekcyjnych do odkażania skóry i błon śluzowych, 2. środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów, 3. środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji powierzchni, 4. produktów do mycia i pielęgnacji skóry i rąk,
Numer ogłoszenia: 437574 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy: 1. środków dezynfekcyjnych do odkażania skóry i błon śluzowych, 2. środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów, 3. środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji powierzchni, 4. produktów do mycia i pielęgnacji skóry i rąk,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: GRUPA I. ŚRODKI DEZYNEKCYJNE DO ODKAŻANIA SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH 1.Preparat niezabarwiony do odkażania skóry przed operacjami. Spektrum B ( MRSA, Tbc, ) F, V ( HIV, HBV ) działający w czasie 15 sek. Butelka do 250 ml z atomizerem, 200 litrów śr. roboczego 2.Roztwór wodny do szybkiego usuwania biofilmu z rany na bazie Octenidyny Butelka do 350 ml 17,5 litrów śr. roboczego 3.Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, bez barwników i substancji zapachowych. Spektrum: B ( Tbc), F, V ( HBV, HCV, HIV ), Adeno, Rota, Polio Butelka do 500 ml 100 litrów śr. roboczego Pompka kompatybilna z butelką 200 sztuk 4.Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk bez zawartości chlorheksydyny, zawierający substancje pielęgnacyjne, o przedłużonym działaniu. Spektrum: B ( Tbc ) F, V (HBV, HCV, HIV) Rota Butelka - płyn do 1 L 300 litrów śr. rodoczego 5.Produkt w postaci jednorazowych rękawic nasączonych dichlorowodorkiem octenidyny o działaniu p/bakteryjnym i p/grzybiczym Op. do 10 sztuk 100 chusteczek GRUPA II ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI, SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZEGO I ENDOSKOPÓW 6.Enzymatyczny preparat do mycia endoskopów w myjniach ETD firmy Olympus Kanister 5 L 50 litrów koncentratu 7.Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu wyrobów medycznych m.in. endoskopów, na bazie kwasu nadoctowego, zachowujący aktywność do 14 dni. Spektrum: B, Tbc,F, V, Spory w czasie do 5 min. Kanister 5 L 30 litrów śr. roboczego 8.Preparat myjący do wyrobów medycznych np. endoskopy, zawierający kompleks trójenzymatyczny ( amylaza, lipaza, proteaza),w czasie do 5 min. kompatybilny z preparatem z poz 7 Butelka do 1 L 600 litrów śr. roboczego 9.Preparat oparty o aldehyd ortoflawowy do dezynfekcji endoskopów. Spektrum: B (Tbc ), F, V. Czas działania do 10 min. Możliwość stosowania do 14 dni. Kanister do 4 L 26,25 litrów śr. roboczego GRUPA III ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI 10.Preparat chlorowy oparty o NaDCC w granulacie. Spektrum B ( Tbc , F, V.) Czas działania do 15 minut Op. do 1 kg 5 kg 11.Preparat bezalkoholowy na bazie alkiloaminy, biguanidyny,chlorku didecylodimetyloamonowego. Do lamp zabiegowych, szkła akrylowego oraz sprzętu wrażliwego na alkohol. Spektrum:B, F,V, ( HBV, HCV, HIV ) rota, vaccinia. Aplikowany w postaci piany. Czas działania do 5 min. Butelka 1 L ze spryskiwaczem 30 litrów 12.Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych nie zawierający alkoholi, aldehydów i fenoli. Spektrum: B (Tbc ), F, V, Papova Dozownik zawierający do 200 chusteczek 2 400 chusteczek Wkład uzupełniający do 200 chusteczek 4 800 chusteczek GRUPA IV PRODUKTY DO MYCIA I PIELĘGNACJI SKÓRY I RĄK 13.Syntetyczny lotion do mycia ciała oraz kąpieli obłożnie chorych o właściwościach pielęgnujących, oczyszczający skórę z zanieczyszczeń, pH 5,5. Butelka do 1 L 30 litrów śr. roboczego 14. Syntetyczne mydło do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk Jednorazowy, worek do 1 L kompatybilny z dozownikiem Sterisol-system 280 litrów śr. roboczego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8, 33.71.15.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości łącznie 498,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt osiem zł), a dla poszczególnych pakietów zgodnie z tabelą podaną poniżej: Nr zadania Wysokość wadium 1 112 zł 2 30 zł 3 33 zł 4 63 zł 5 10 zł 6 18 zł 7 12 zł 8 3 zł 9 24 zł 10 9 zł 11 13 zł 12 17 zł 13 10 zł 14 144 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Odpowiednie katalogi (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta w języku polskim w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku Nr 1 do SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub załączenia tłumaczenia na język polski z języka obcego. 2. W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych -Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną , instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu). Do każdej pozycji wykazu, wykonawca umieści dodatkowo opis której pozycji załącznika nr 1 on dotyczy, np. zał. Nr 1 zad. 1 itd. 3. Dla środków kwalifikowanych jako produkty biobójcze - dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego na terytorium RP na podstawie art.4 ustawy o produktach biobójczych , 4. Dla środków kwalifikowanych jako produkty lecznicze - decyzję Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu rynkowego produktu leczniczego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne 5. Dla środków zakwalifikowanych jako kosmetyk- wpis do krajowego systemu informacji o kosmetykach - Zgodnie z art., 8 Ustawy o Kosmetykach z 30 marca 2001r. 6. Karty charakterystyki preparatu/substancji chemicznej sporządzone zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów ochrony środowiska. Do każdej pozycji wykazu, wykonawca umieści dodatkowo opis której pozycji załącznika nr 1 on dotyczy, np. zał. Nr 1 zad. 1 itd.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dział Zamówień Publicznych i Logistyki Pl. Hirszfelda 12 53-413 Wrocław z dopiskiem: postępowanie nr ZP-PN-71-13-LPE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Preparat niezabarwiony do odkażania skóry przed operacjami. Spektrum B ( MRSA, Tbc, ) F, V ( HIV, HBV ) działający w czasie 15 sek..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Roztwór wodny do szybkiego usuwania biofilmu z rany na bazie Octenidyny.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, bez barwników i substancji zapachowych. Spektrum: B ( Tbc), F, V ( HBV, HCV, HIV ), Adeno, Rota, Polio.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk bez zawartości chlorheksydyny, zawierający substancje pielęgnacyjne, o przedłużonym działaniu. Spektrum: B ( Tbc ) F, V (HBV, HCV, HIV) Rota.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Produkt w postaci jednorazowych rękawic nasączonych dichlorowodorkiem octenidyny o działaniu p/bakteryjnym i p/grzybiczym.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Enzymatyczny preparat do mycia endoskopów w myjniach ETD firmy Olympus.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu wyrobów medycznych m.in. endoskopów, na bazie kwasu nadoctowego, zachowujący aktywność do 14 dni. Spektrum: B, Tbc,F, V, Spory w czasie do 5 min..


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Preparat myjący do wyrobów medycznych np. endoskopy, zawierający kompleks trójenzymatyczny ( amylaza, lipaza, proteaza), w czasie do 5 min. kompatybilny z preparatem z poz 7.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Preparat oparty o aldehyd ortoflawowy do dezynfekcji endoskopów. Spektrum: B (Tbc ), F, V. Czas działania do 10 min. Możliwość stosowania do 14 dni..


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Preparat chlorowy oparty o NaDCC w granulacie. Spektrum B ( Tbc , F, V.) Czas działania do 15 minut.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Preparat bezalkoholowy na bazie alkiloaminy, biguanidyny,chlorku didecylodimetyloamonowego. Do lamp zabiegowych, szkła akrylowego oraz sprzętu wrażliwego na alkohol. Spektrum:B, F,V, ( HBV, HCV, HIV ) rota, vaccinia. Aplikowany w postaci piany. Czas działania do 5 min..


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych nie zawierający alkoholi, aldehydów i fenoli. Spektrum: B (Tbc ), F, V, Papova.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Syntetyczny lotion do mycia ciała oraz kąpieli obłożnie chorych o właściwościach pielęgnujących, oczyszczający skórę z zanieczyszczeń, pH 5,5..


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Syntetyczne mydło do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk.