Wrocław: DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH MEBLI MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU ORAZ DLA FILII W LEGNICY ZAKŁADU TELERADIOTERAPII DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU, 59-200 LEGNICA, UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 5.
Numer ogłoszenia: 260461 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH MEBLI MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU ORAZ DLA FILII W LEGNICY ZAKŁADU TELERADIOTERAPII DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU, 59-200 LEGNICA, UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 5..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia: Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli medycznych i niemedycznch dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz dla filii w Legnicy zakładu teleradioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, 59-200 Legnica, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Termin ważności - min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 3500 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego: 3.3.1 Odpowiednie katalogi (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta w języku polskim w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku Nr 1 do SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub załączenia tłumaczenia na język polski z języka obcego. 3.3.2 W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 673 ze zm.) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentacji Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się wprowadzić zmiany do umowy w formie aneksu. 2. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, rozumianej jako zmiana terminu określonego w § 4, ust. 1,pkt.1 niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany zostanie do zrealizowania przedmiot umowy w innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie. 3. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmiany umowy z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz w każdym przypadku, kiedy zmiany umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ZP/PN/90/13/LPP
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU PL. HIRSZFELDA 12 WROCŁAW SALA 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 09:00, miejsce: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU PL. HIRSZFELDA 12 WROCŁAW SALA 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie