Wrocław: Sukcesywne dostawy odczynników oraz innego asortymentu dla Zakładu Patomorfologii z podziałem na 4 pakiety
Numer ogłoszenia: 15769 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy odczynników oraz innego asortymentu dla Zakładu Patomorfologii z podziałem na 4 pakiety.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywne dostawy z podziałem 4 pakiety Pakiet nr 1- Formaldehyd Pakiet nr 2- Odczynniki Pakiet nr 3- szybkie zestawy diagnostyczne Pakiet nr 4- drobny sprzęt 1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczne oraz dodatkowe wymogi określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem nr 5 i 6 do SIWZ. 3. warunki gwarancji: min. 6 miesięcy licząc od daty dostawy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy asortymentu bezpośrednio do Zakładu Patomorfologii budynek D - według bieżących potrzeb Zamawiającego w ciągu max. 7 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego faxem, w okresie obowiązywania umowy w godz. 8-13, za wyjątkiem dni wolnych od pracy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do tzw. dostaw interwencyjnych, o ile zaistnieje taka potrzeba, w ciągu max 72 godz. od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego faxem, w okresie trwania umowy - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 993 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy ). PAKIETY Wadium zł PAKIET 1 750 zł PAKIET 2 70 zł PAKIET 3 84 zł PAKIET 4 89 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.DCO.COM.PL
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pl. Hirszfelda 12 53-611 wrocław sala 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Pl. Hirszfelda 12 53-611 wrocław sala 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Formaldehyd.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: odczynniki.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: szybkie zastawy diagnostyczne.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: drobny sprzet.