Wrocław: wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych - 7 zadań
Numer ogłoszenia: 38701 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych - 7 zadań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 FONDAPARINUX SODIUM amp.strzyk. 2.5mg/0.5ml, 10 2 2 DOBUTAMINI lub pochodne Chlorowodorek itp. amp.250 mg 1 10 3 BEZBIAŁKOWY DIALIZAT Z KRWI CIELĄT amp. 25 10 4 IOVERSOLUM roztwór o stężeniu jowersolu 636 mg/ml- strzykawka automatyczna 100 ml 10 120 5 IOVERSOLUM roztwór o stężeniu jowersolu 636 mg/ml- strzykawka automatyczna 125ml 10 10 6 DOXORUBICIN W PEGYLOWANYCH LIPOSOMACH fiol.20 mg 1 20 7 ACIDUM PAMIDRONICUM LUB NATRII PAMIDRONAS LUB DINATRII PAMIDRONAS fiol. 90 mg 1 3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 3 133,80. zł (trzy tysiące sto trzydzieści trzy zł 80/100). Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca złoży oświadczenie (w Załączniku nr 2 - druk oferta) o posiadaniu ważnych świadectw rejestracji oraz innych dokumentów dopuszczających do obrotu na przedmiot zamówienia i na żądanie Zamawiającego przedłoży je niezwłocznie do wglądu. 2) Wypełniony Arkusz cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 3) Wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ, 4) Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl www.dco.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dział Zamówień Publicznych i Logistyki Pl. Hirszfelda 12 53-413 Wrocław z dopiskiem: postępowanie nr ZP-PN-14-14-LA.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: FONDAPARINUX SODIUM.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: DOBUTAMINI lub pochodne Chlorowodorek itp..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: BEZBIAŁKOWY DIALIZAT Z KRWI CIELĄT amp. 25 10.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: IOVERSOLUM roztwór o stężeniu jowersolu 636 mg/ml- strzykawka automatyczna 100 ml 10 120.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: IOVERSOLUM roztwór o stężeniu jowersolu 636 mg/ml- strzykawka automatyczna.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: DOXORUBICIN W PEGYLOWANYCH LIPOSOMACH fiol.20 mg 1 20.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ACIDUM PAMIDRONICUM LUB NATRII PAMIDRONAS LUB DINATRII PAMIDRONAS fiol. 90 mg 1 3.