Wrocław: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, sukcesywna dostawa opasek termicznych samoprzylepnych na rękę do identyfikacji pacjentów oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych, z podziałem na 3 pakiety.
Numer ogłoszenia: 65182 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, sukcesywna dostawa opasek termicznych samoprzylepnych na rękę do identyfikacji pacjentów oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych, z podziałem na 3 pakiety..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, sukcesywna dostawa opasek termicznych samoprzylepnych na rękę do identyfikacji pacjentów oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych, z podziałem na 3 pakiety..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.00-2, 30.19.21.12-9, 30.19.23.20-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości łącznie 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście zł). Wysokość wadium dla poszczególnych pakietów przedstawiono w tabeli poniżej: PAKIET 1 1 800,00 zł PAKIET 2 150,00 zł PAKIET 3 250,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3.3 Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co do jakości zaoferowanego produktu równoważnego, ma prawo do wezwania Wykonawcy w celu przedstawienia stosownych dokumentów (w języku polskim), informujących o parametrach jakościowych wydruku i wydajności produktów, takich samych lub lepszych od materiałów oryginalnych. 3.5 Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 3.5.1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące potwierdzenia, że oferowane dostawy przedmiotu zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - Załącznik Nr 6. 3.5.2. Kserokopie kart katalogowych lub wydruki ze stron internetowych producenta materiału eksploatacyjnego lub autoryzowanych dystrybutorów, zawierające specyfikację techniczną oferowanego materiału eksploatacyjnego producenta danego urządzenia drukującego, ze szczególnym uwzględnieniem potwierdzenia ilości drukowanych stron. Brak potwierdzenia wymagań postawionych przez Zamawiającego zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany środek

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

9.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zapisu § 4, ust.4. 9.2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy Zamawiającemu Sąd we Wrocławiu. 9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). 9.4. Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl www.dco.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląskim Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląskim Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Tonery.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Tusze.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opaski identyfikacyjne na rękę.