Wrocław: wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego/wykonawczego przebudowy istniejącego pomieszczenia szatni w piwnicy budynku Teleradioterapii (starym) Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 na pomieszczenie archiwalne (z dokumentacją medyczną) wraz z wyposażeniem (dostawą i montażem) w stacjonarne, metalowe regały archiwalne.
Numer ogłoszenia: 53393 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego/wykonawczego przebudowy istniejącego pomieszczenia szatni w piwnicy budynku Teleradioterapii (starym) Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 na pomieszczenie archiwalne (z dokumentacją medyczną) wraz z wyposażeniem (dostawą i montażem) w stacjonarne, metalowe regały archiwalne..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego/wykonawczego przebudowy istniejącego pomieszczenia szatni w piwnicy budynku Teleradioterapii (starym) Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 na pomieszczenie archiwalne (z dokumentacją medyczną) wraz z wyposażeniem (dostawą i montażem) w stacjonarne, metalowe regały archiwalne..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku urzędowej zmiany wielkości podatku od towarów i usług - VAT, wynagrodzenie brutto podlega automatycznej waloryzacji uwzględniającej tę zmianę. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach określonych w postanowieniach powyżej oraz w następujących przypadkach: a) zmiany osób upoważnionych do reprezentacji, b) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dco.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie