Wrocław: Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 4 pakiety.
Numer ogłoszenia: 69783 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 4 pakiety..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 4 pakiety w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ - Arkusz Asortymentowo-Cenowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 1 580,00 zł (jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt ). PAKIETY Wadium zł PAKIET 1 700 zł PAKIET 2 340 zł PAKIET 3 270 zł PAKIET 4 270 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia wymaganych parametrów do oferty należy dołączyć katalogi/prospekty/foldery/ materiały firmowe producenta zawierające opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć folder wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zastąpienie jego innym produktem o innej nazwie handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ i z zachowaniem ceny zawartej w ofercie wykonawcy. 2. W przypadku zaprzestania produkcji wyrobu medycznego, Wykonawca za zgodą Zamawiającego dostarczy równoważny wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Pospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych i w takiej samej cenie jednostkowej. 3. Zmiana opisana w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentów wymaganych w SIWZ oraz próbki ( o ile było wymagane w SIWZ). 4. Za obopólną zgodą stron, w przypadku nie wyczerpania wartości i asortymentu umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do momentu wykorzystania całej wartości i asortymentu poprzez wprowadzeniu aneksu do umowy. 5. Cena jednostkowa netto asortymentu objętego niniejszą umową może ulec zmianie w następujących przypadkach i na następujących zasadach: 5.1. w przypadku obniżenia maksymalnej ceny zakupu wyrobów medycznych dla Świadczeniodawcy w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011.122.696 z późn. Zm) -zwanej dalej ustawą refundacyjną- poniżej ceny zawartej w umowie (zwanej dalej ceną umowną), cena umowna ulega obniżeniu do wysokości wynikającej z wprowadzonej urzędowo zmiany - powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu, 5.2. w przypadku umieszczenia wyrobu medycznego objętego niniejszą umową na liście wyrobów refundowanych dotychczas nią nie objętego, jego cena umowna może ulec zmianie na cenę nie wyższą niż wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej - zmiana taka może się odbyć tylko po odpowiednim udokumentowaniu konieczności dokonania zmiany ceny oraz za zgodą Zamawiającego, 5.3. W przypadku wzrostu ceny urzędowej wyrobów medycznych (art.9 ust.1 ustawy refundacyjnej) cena umowna może ulec zmianie o wskaźnik wzrostu, jednakże do wysokości nie wyższej niż wynikająca z zastosowania art.9 ust. 1 ustawy refundacyjnej. 6. Zmiana ceny wyrobu medycznego, o którym mowa w ust. 5.1 do 5.3 niniejszego paragrafu nastąpić może na pisemny wniosek. Wniosek musi być uzasadniony i złożony na co najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w formie aneksu, którego projekt przygotowuje strona występująca o zmianę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dco.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PL. HIRSZFELDA 12 WROCŁAW SALA 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2014 godzina 09:00, miejsce: PL. HIRSZFELDA 12 WROCŁAW SALA 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet Nr 1 - Strzykawki.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet Nr 2 - Cewniki.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet Nr 3 - Igły biopsyjne.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet Nr 4 - Port naczyniowy.