Wrocław: Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-prózniowego do pobierania krwi żylnej i tętniczej wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego odczytu OB oraz sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego in vitro dla Zakładu Patomorfologii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej z podziałem na 7 pakietów
Numer ogłoszenia: 100429 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-prózniowego do pobierania krwi żylnej i tętniczej wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego odczytu OB oraz sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego in vitro dla Zakładu Patomorfologii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej z podziałem na 7 pakietów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-prózniowego do pobierania krwi żylnej i tętniczej wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego odczytu OB oraz sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego in vitro dla Zakładu Patomorfologii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Pakiet nr 1 -sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego dla diagnostyki in vitro dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,7 do SIWZ. Pakiet nr 2-sukcesywna dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno próżniowego do pobierania krwi żylnej i tętniczej wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego odczytu OB zgodnie załącznikiem nr 4,5,8 do SIWZ. Pakiet nr 3- sukcesywna dostawa szkiełek podstawowych dla Zakładu Patomorfologii zgodnie z załącznikiem nr 6,9 do SIWZ. Pakiet nr 4-sukcesywna dostawa kasetek oraz torebek biopsyjnych dla Zakładu Patomorfologii zgodnie z załącznikiem nr 6,9 do SIWZ. Pakiet nr 5- sukcesywna dostawa żyletek mikrotomowych dla Zakładu Patomorfologii zgodnie z załącznikiem nr 6,9 do SIWZ. Pakiet nr 6- sukcesywna dostawa drobnego sprzętu dla Zakładu Patomorfologii zgodnie z załącznikiem nr 6,9 do SIWZ. Pakiet nr 7- sukcesywna dostawa testów kasetkowych do oznaczania prokalcytoniny dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej zgodnie z załącznikiem nr 10,11 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 5 236,00 zł (pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć). PAKIETY Wadium zł PAKIET 1 3060 zł PAKIET 2 670 zł PAKIET 3 460 zł PAKIET 4 280 zł PAKIET 5 660 zł PAKIET 6 106 zł PAKIET 7 81 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na potwierdzenie spełnienia wymagań wraz z ofertą Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że oferowane wyroby medyczne do diagnostyki in vitro zostały zgłoszone do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. 2010.107.679), Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem dlaczego wpisowi nie podlega ( Pakiet nr 1-7) . W celu potwierdzenia wymaganych parametrów do oferty należy dołączyć katalogi/prospekty/foldery/ materiały firmowe producenta zawierające opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć folder wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę: dla Pakietu nr 1 -zgodnie załącznikiem nr 2, dla Pakietu nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 5, dla Pakietu nr 3,4,5 -zgodnie załącznikiem nr 6, dla pakietu nr 7 zgodnie z nr 11 3.3.3 Bezpłatne próbki w ilościach wskazanych do pakietu nr 1 -załącznik nr 3, dla pakietu nr 2,3,4,5,6 - po 3 szt zapakowane indywidualnie za wyjątkiem statywu do odczytu OB.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w ramach uregulowań art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem zapisu § 4, ust. 4 niniejszej umowy. 2. W przypadku nie wyczerpania asortymentu wynikającego z niniejszej umowy przed upływem okresu, do którego umowa jest zawarta, na wniosek Zamawiającego do umowy mogą zostać wprowadzone zmiany polegające na zmianie terminu obowiązywania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ZP/PN/31/14/EZPL
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU PL. HIRSZFELDA 12 WROCŁAW SALA 312...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2014 godzina 09:00, miejsce: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU PL. HIRSZFELDA 12 WROCŁAW SALA 312...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: sprzęt jednorazowy dla diagnostyki in vitro.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: sukcesywna dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno próżniowego do pobierania krwi żylnej i tętniczej wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego odczytu OB.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: sukcesywna dostawa szkiełek podstawowych dla Zakładu Patomorfologii.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: sukcesywna dostawa kasetek oraz torebek biopsyjnych dla Zakładu Patomorfologii.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: sukcesywna dostawa żyletek mikrotomowych dla Zakładu Patomorfologii.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: sukcesywna dostawa drobnego sprzętu dla Zakładu Patomorfologii.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: sukcesywna dostawa testów kasetkowych do oznaczania prokalcytoniny dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.