Wrocław: sukcesywna dostawa materiałów szewnych z podziałem na 7 pakietów .
Numer ogłoszenia: 131683 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa materiałów szewnych z podziałem na 7 pakietów ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów szewnych z podziałem na 7 pakietów w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 1.1 Zamawiający wymaga aby opakowanie zbiorcze nici zawierało banderolę umożliwiającą otwarcie opakowania. 1.2 Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane materiały szewne składające się z igły połączonej z nicią posiadały igły odporne na wielokrotne przejście przez tkanki nie odkształcały się po zapięciu w imadle i były trwale połączone z nitką ( poza pozycja nr 25 pakietu nr 1). 1.3 Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane materiały szewne były zapakowane w jednostkowe sterylne opakowanie łatwe do otwarcia i wyrzucenia na czysty stolik instrumentariuszki. 1.4 Zamawiający wymaga łatwego dostępu do igły (materiałów szewnych) po otwarciu opakowania przez pielęgniarkę instrumentującą niewymagającego wykonywania dodatkowych manipulacji w celu uchwycenia igły imadłem chirurgicznym po otwarciu opakowania. 1.5 Zamawiający wymaga, aby materiał szewny był oznaczony na każdym etapie otwarcia opakowania, zarówno na opakowaniu zewnętrznym jak i saszetce na stoliku instrumentariuszki po wyrzuceniu. 1.6 Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym był wyraźnie zaznaczony kształt i wielkość igły w skali 1:1 przy igłach do 39mm. 1.7 Dla nici polipropylenowej (pakiet nr 2) Zamawiający wymaga zaoferowania opakowania zmniejszającego pamięć szwu w formie plastykowej tacki z nawiniętą nicią, co gwarantuje minimalizację nieakceptowanej przez Zamawiającego nadmiernej pamięci ułożenia nici po wyjęciu z opakowania - saszetki zwykłej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ - Arkusz Asortymentowo-Cenowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 8 485 zł (osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć ). PAKIETY Wadium zł PAKIET 1 -5 500 PAKIET 2 -1160 PAKIET 3 -55 PAKIET 4 -240 PAKIET 5 -750 PAKIET 6 -640 PAKIET 7 -140

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010. o wyrobach medycznych. Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną , instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana/ z powiadomienia do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu) - jeśli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zastąpienie jego innym produktem o innej nazwie handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ i z zachowaniem ceny zawartej w ofercie wykonawcy. 2. W przypadku zaprzestania produkcji wyrobu medycznego, Wykonawca za zgodą Zamawiającego dostarczy równoważny wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Pospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych i w takiej samej cenie jednostkowej. 3. Zmiana opisana w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentów wymaganych w SIWZ oraz próbki ( o ile było wymagane w SIWZ). 4. Za obopólną zgodą stron, w przypadku nie wyczerpania wartości i asortymentu umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do momentu wykorzystania całej wartości i asortymentu poprzez wprowadzeniu aneksu do umowy. 5. Cena jednostkowa netto asortymentu objętego niniejszą umową może ulec zmianie w następujących przypadkach i na następujących zasadach: 5.1. w przypadku obniżenia maksymalnej ceny zakupu wyrobów medycznych dla Świadczeniodawcy w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011.122.696 z późn. zm) -zwanej dalej ustawą refundacyjną- poniżej ceny zawartej w umowie (zwanej dalej ceną umowną), cena umowna ulega obniżeniu do wysokości wynikającej z wprowadzonej urzędowo zmiany - powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu, 5.2. w przypadku umieszczenia wyrobu medycznego objętego niniejszą umową na liście wyrobów refundowanych dotychczas nią nie objętego, jego cena umowna może ulec zmianie na cenę nie wyższą niż wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej - zmiana taka może się odbyć tylko po odpowiednim udokumentowaniu konieczności dokonania zmiany ceny oraz za zgodą Zamawiającego, 5.3. W przypadku wzrostu ceny urzędowej wyrobów medycznych (art.9 ust.1 ustawy refundacyjnej) cena umowna może ulec zmianie o wskaźnik wzrostu, jednakże do wysokości nie wyższej niż wynikająca z zastosowania art.9 ust. 1 ustawy refundacyjnej. 6. Zmiana ceny wyrobu medycznego, o którym mowa w ust.5.2 do 5.3 niniejszego paragrafu nastąpić może na pisemny wniosek. Wniosek musi być uzasadniony i złożony na co najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w formie aneksu, którego projekt przygotowuje strona występująca o zmianę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ZP/PN/45/14/LOBO
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PL. HIRSZFELDA 12 53-413 WROCŁAW SALA 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 09:00, miejsce: PL. HIRSZFELDA 12 53-413 WROCŁAW SALA 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione dwuskładnikowe (glikonat-mleczan) powleczone mieszanią stearnianu wapnia i kopolimerów glikolidu i laktydu zapewniające podtrzymywanie tkankowe na poziomie minimum około 80% w ciągu 2 tygodni od implantacji i wchłaniające się całkowicie między 56-70 dniem od implantacji.


CZĘŚĆ Nr: 02 NAZWA: Nici monofilamentowe, niewchłanialne..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Nici specjalistyczne monofilamentowe, niewchłanialne..


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Nici niewchłanialne, plecione, poliestrowe z powleczeniem poszczególnych włókien stanowiących strukturę nici.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Monofilamentowa nić syntetyczna, wchłanialna 90-110 dni, wytrzymałość węzła/ podtrzymywanie tkankowe 75-80% po 14 dniach od wszczepienia, około 40% po 21 dniach.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Monofilament syntetyczny wchłanialny w okresie 180 dni, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 3 tyg. i 50% po 4 tyg. od implantacji, wskazane są do używania w ogólnych zabiegach zbliżania lub/i podwiązywania tkanek miękkich, włącznie z użyciem w chirurgii tkanki sercowo-naczyniowej oraz w zabiegach na naczyniach obwodowych..


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Igła chirurgiczna sterylna ze stali nierdzewnej, z uchem do przewlekania nici chirurgicznych, pakowana po 2 szt.,.