Wrocław: Unieszkodliwianie i transport odpadów medycznych z podziałem na 2 pakiety: Pakiet nr 1 - unieszkodliwianie i transport odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Pakiet nr 2 - unieszkodliwianie i transport odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej z Zakładu Teleradioterapii w Legnicy - Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Legnica, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Numer ogłoszenia: 139773 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Unieszkodliwianie i transport odpadów medycznych z podziałem na 2 pakiety: Pakiet nr 1 - unieszkodliwianie i transport odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Pakiet nr 2 - unieszkodliwianie i transport odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej z Zakładu Teleradioterapii w Legnicy - Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Legnica, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Unieszkodliwianie i transport odpadów medycznych z podziałem na 2 pakiety: Pakiet nr 1 - unieszkodliwianie i transport odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Pakiet nr 2 - unieszkodliwianie i transport odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej z Zakładu Teleradioterapii w Legnicy - Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Legnica, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.40.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości Pakiet nr 1 - 10.000,00 zł, Pakiet nr 2 - 15,00 zl

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Arkusz kalkulacyjny - załącznik nr 1 i 1a do SIWZ, Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ, Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku nie wyczerpania ilości wynikających z niniejszej umowy przed upływem okresu, do którego umowa jest zawarta, na wniosek Zamawiającego do umowy mogą zostać wprowadzone zmiany polegające na zmianie terminu obowiązywania umowy tj. aż do momentu wykorzystania zamawianej wartości i asortymentu zawartego w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dco.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, bud. H, III piętro, pok. Nr 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, bud. H, III piętro, pok. Nr 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - unieszkodliwianie i transport odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy,.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - unieszkodliwianie i transport odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej z Zakładu Teleradioterapii w Legnicy - Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Legnica, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.