Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dco.com.pl


Wrocław: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych w budynku łóżkowym B (piwnica, parter, I i IIp.) Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 247555 - 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych w budynku łóżkowym B (piwnica, parter, I i IIp.) Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych w budynku łóżkowym B (piwnica, parter, I i IIp.) Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 98.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), 2. Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku urzędowej zmiany wielkości podatku od towarów i usług - VAT, wynagrodzenie brutto podlega automatycznej waloryzacji uwzględniającej tę zmianę. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku siły wyższej lub wystąpienia takich wyjątkowych okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy, z uwzględnieniem zapisów pkt 21.2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą dotyczyć: Zmiany terminu, pod warunkiem: a) terminu, pod warunkiem wystąpienia opóźnienia w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych i przedłużania się trybu uzgodnienia dokumentacji z przyczyn niezależnych od Stron; b) terminu, pod warunkiem, gdy Wykonawca będzie musiał nanieść zmiany w dokumentacji wynikające z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi wraz z dalszymi skutkami wprowadzenia tych uzgodnień; c) terminu, pod warunkiem, gdy Wykonawca będzie musiał nanieść zmiany w dokumentacji wynikające z bieżących uzgodnień z Zamawiającym wraz z dalszymi skutkami wprowadzenia tych uzgodnień; Zmiany sposobu spełniania świadczenia dotyczą sytuacji: a) wystąpienia zdarzenia zewnętrznego nie dającego się przewidzieć , na które strony umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec , nawet przy zachowaniu należytej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie całości lub w części jego zobowiązań umownych b) zmiany podwykonawcy(ów), z uzasadnionej przyczyny i za zgodą Zamawiającego z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy to nowy podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy, c) za zgodą Zamawiającego wprowadzenie nowego podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, pomimo oświadczenia w ofercie, że zamówienie będzie realizowane siłami własnymi. Zmiany, o których mowa w ust. 21.2.2 b) i c) nie powodują zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Pozostałe rodzaje zmian spowodowanych następującymi okolicznościami a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ - nie wymagają aneksu do umowy b) W przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentacji Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się wprowadzić zmiany do umowy w formie aneksu. c) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, d) zmiana jest nie istotna, e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonania płatności . f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 21.1 i 22.2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w par.10.7.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dco.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie