Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dco.com.pl


Wrocław: sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego oraz zakup archiwum modułowego z podziałem na 4 pakiety
Numer ogłoszenia: 266293 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego oraz zakup archiwum modułowego z podziałem na 4 pakiety.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego oraz zakup archiwum modułowego z podziałem na 4 pakiety w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ - Arkusz Asortymentowo - Ilościowo -Cenowy. 3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem nr 5 i 6, 6A do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie: łącznie - 1050 zł, PAKIETY Wadium zł PAKIET 1 -500 PAKIET 2 - 80 PAKIET 3 -170 PAKIET 4- 300

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3.2. Zgodnie z art. 25, ust. 1, pkt 2 ustawy Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 3.2.1. Dla Pakietu nr 1-4 -Na potwierdzenie spełnienia wymagań wraz z ofertą Wykonawca przedstawi - w przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010. o wyrobach medycznych. Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana/ z powiadomienia do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu) - jeśli dotyczy. Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem, dlaczego wpisowi nie podlega. UWAGA Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji dotyczy. 3.2.2. Dla Pakietu nr 1-4 -W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów do oferty należy dołączyć odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku 1a do SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument (y) wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę. UWAGA Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji dotyczy. 3.2.3 Dla Pakietu nr 1-karty charakterystyki preparatu/substancji chemicznej sporządzone zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów ochrony środowiska. UWAGA Każdy dokument powinien być opisany jakiej pozycji dotyczy. 3.2.4 Dla Pakietu nr 1-Instrukcja inaktywacji odczynników oświadczenie, że po inaktywacji można je bezpiecznie zgodnie z polskimi normami wylać do ścieków komunalnych bądź zutylizować jako odpad medyczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych ( Dz. U . 2004 nr 180, poz. 1867). Jeżeli jest to niemożliwe zobowiązanie się do odbioru pustych opakowań oraz zlewek 2 x w miesiącu ( Ilość zużytego ksylenu przez okres 12 m-cy max- 1600 litrów, co daje ok. 60 litrów raz na 2 tygodnie) co zostanie poświadczone odpowiednim protokołem ( Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz.U 2001.63.638 z późn. Zm). UWAGA Każdy dokument powinien być opisany jakiej pozycji dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

przypadku braku możliwości dostawy asortymentu objętego niniejszą umową, Zamawiający dopuszcza zastąpienie jego asortymentem o innej nazwie handlowej z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy w zakresie nazwy międzynarodowej substancji czynnej, składu lub zastosowania opisanej w załączniku nr 1 do umowy, a jego cena jednostkowa netto musi odpowiadać cenie pierwotnie oferowanego produktu w ofercie. 2. Zmiana opisana w ust 1 może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentów wymaganych w SIWZ . 3. Za obopólną zgodą stron, w przypadku nie wyczerpania wartości i asortymentu umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do momentu wykorzystania całej wartości i asortymentu poprzez wprowadzeniu aneksu do umowy. 4. Cena jednostkowa netto asortymentu objętego niniejszą umową może ulec zmianie w następujących przypadkach i na następujących zasadach: 4.1. w przypadku obniżenia maksymalnej ceny zakupu wyrobów medycznych dla Świadczeniodawcy w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011.122.696 z późn. Zm) -zwanej dalej ustawą refundacyjną- poniżej ceny zawartej w umowie (zwanej dalej ceną umowną), cena umowna ulega obniżeniu do wysokości wynikającej z wprowadzonej urzędowo zmiany - powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu, 4.2. w przypadku wzrostu/spadku ceny urzędowej wyrobów medycznych (art.9 ust.1 ustawy refundacyjnej) cena umowna może ulec zmianie o wskaźnik wzrostu/spadku, jednakże do wysokości nie wyższej niż wynikająca z zastosowania art. 9 ust. 1 i 2 ustawy refundacyjnej - zmiana taka wymaga formy aneksu, 4.3. w przypadku umieszczenia wyrobu medycznego objętego niniejszą umową na liście leków refundowanych dotychczas nią nie objętego, jego cena umowna może ulec zmianie na cenę nie wyższą niż wynikającą z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy refundacyjnej, 5. Zmiana ceny wyrobu medycznego, o którym mowa w ust. 4.2 do 4.3 niniejszego paragrafu nastąpić może na pisemny wniosek. Wniosek musi być uzasadniony i złożony na co najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w formie aneksu, którego projekt przygotowuje strona występująca o zmianę. 5. Cena jednostkowa brutto dostarczanego asortymentu oraz wartość umowy ogółem brutto podlega automatycznej waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług - VAT. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga zachowania formy aneksu. 7. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, w przypadku braku możliwości dostawy asortymentu (zaprzestania produkcji) - opisana zmiana może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zamiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dco.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pl. hirszfelda 12 wrocłąw sala 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2015 godzina 11:00, miejsce: pl. hirszfelda 12 wrocłąw sala 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: odczynniki chemiczne.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: sprzęt laboratoryjny.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: archiwum modułowe.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: szkiełka nakrywkowe.