Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dco.com.pl


Wrocław: Sukcesywna dostawa podziałem na 2 pakiety: Pakiet nr 1 - Prześcieradła, Podkłady, Poszwy, Koszule Pakiet nr 2 - Poduszki Koce
Numer ogłoszenia: 123287 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa podziałem na 2 pakiety: Pakiet nr 1 - Prześcieradła, Podkłady, Poszwy, Koszule Pakiet nr 2 - Poduszki Koce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa podziałem na 2 pakiety: Pakiet nr 1 - Prześcieradła, Podkłady, Poszwy, Koszule Pakiet nr 2 - Poduszki Koce.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.20.00-4, 39.51.21.00-6, 18.80.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie: łącznie - 4080 zł, PAKIET 1 - 1380 PAKIET 2 - 2700

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1 do SIWZ) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) Potwierdzenie wniesienia wadium Pełnomocnictwo- jeżeli niezbędne

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Cena jednostkowa brutto dostarczanego asortymentu oraz wartość umowy ogółem brutto podlega automatycznej waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług - VAT. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga zachowania formy aneksu. W przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zastąpienie jego innym produktem o innej nazwie handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ i z zachowaniem ceny zawartej w ofercie wykonawcy. Zmiana opisana powyżej może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentów wymaganych w SIWZ. Za obopólną zgodą stron, w przypadku nie wyczerpania wartości i asortymentu umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do momentu wykorzystania całej wartości i asortymentu poprzez wprowadzeniu aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dco.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - Prześcieradła, Podkłady, Poszwy, Koszule.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - Poduszki Koce.