Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dco.com.pl


Wrocław: Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi żylnej i tętniczej.
Numer ogłoszenia: 118977 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi żylnej i tętniczej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi żylnej i tętniczej..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. ważne i aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne do diagnostyki in vitro zostały dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015. Poz. 876) - nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana/ z powiadomienia do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu), m.in. Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną dla wszystkich elementów systemu. Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem dlaczego wpisowi nie podlega. UWAGA: W każdym dokumencie należy zaznaczyć, jakiej pozycji załącznika nr 2 dotyczy . 2. odpowiednie katalogi producenta (zawierających numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzających spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 (Wymagane parametry graniczne). Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument (y) wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę. UWAGA: W każdym dokumencie należy zaznaczyć, jakiej pozycji załącznika nr 2 dotyczy . 3. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) 4. wypełniony załącznik nr 1 i nr 2, 5. Zamawiający prosi o złożenie załącznika nr 2 w formie elektronicznej (prosimy o dołączenie płyty CD). W nagłówku wersji elektronicznej należy wpisać nazwę i adres firmy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Cena jednostkowa brutto dostarczanego systemu oraz wartość umowy ogółem brutto podlega automatycznej waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług - VAT. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga zachowania formy aneksu. 2. W przypadku zmiany konfekcjonowania opakowań przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji, podstawą do wyliczenia ceny będzie cena za jedną sztukę odpowiedniego asortymentu objętego niniejszą umową, 3. W przypadku braku dostawy systemu objętego niniejszą umową, Zamawiający dopuszcza zastąpienie go systemem o innej nazwie handlowej z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy w zakresie nazwy międzynarodowej substancji czynnej, składu lub zastosowania opisanej w załączniku nr 1 do umowy, a jego cena jednostkowa netto musi odpowiadać cenie pierwotnie oferowanego produktu w ofercie. Zmiana taka może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zmiany i czasu jej trwania oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentów wymaganych w SIWZ i jeżeli było wymagane dla danej pozycji - próbki. 4. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych systemu objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, w przypadku braku możliwości dostawy systemu ( zaprzestania produkcji) - opisana zmiana może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zmiany. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w ramach uregulowań art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem zapisu § 4, ust. 4 niniejszej umowy. 6. W przypadku nie wyczerpania asortymentu wynikającego z niniejszej umowy przed upływem okresu, do którego umowa jest zawarta, na wniosek Zamawiającego do umowy mogą zostać wprowadzone zmiany polegające na zmianie terminu obowiązywania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dco.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie