Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/29/18/NWOK/AJ – 01.06.2018

Usługa w zakresie wyboru wykładowców w celu przeprowadzenia szkolenia w terminie: 16.06.2018 r. Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu:„ Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.1 programy Profilaktyczne. Nr projektu: POWR.05.01.00-IP.05-00-002/1

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 12.06.2018r., godzina 8.00

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-o-braku-powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 – Projekt umowy WYKŁADOWCY

Załącznijk nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy

WYJAŚNIENIA:

05.06.2018r.-Informacja nr 1 do wykonawców

15.06.2018r.-Informacja do wykonawców nr 2

PROTOKÓŁ:

19.07.2018r.-Protokół z unieważnienia postępowania