Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/17/18/LBO/JHP-

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 24.05.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA KOPERTA Z OFERTĄ  WINNA BYĆ OPISANA NASTĘPUJĄCO SUKCESYWNE DOSTAWY OPRZYRZĄDOWANIA DO APARATURY Z PODZIAŁEM NA 6 PAKIETÓW, ZNAK SPRAWY ZP/PN/17/18/LBO/JHP

SUKCESYWNE DOSTAWY OPRZYRZĄDOWANIA DO APARATURY Z PODZIAŁEM NA 6 PAKIETÓW-

OGŁOSZENIE

14.04.2018- 2018-OJS073-161652-pl

21.05.2018 zmiana ogłoszenia

SIWZ+ ZAŁĄCZNIKI

SIWZ 

Załacznik nr 1 -zestawienie asortymentowo-cenowe

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3-Jednolity europejski dokument zamówienia

załącznik nr 4 -projekt umowy pakiet nr 1-6 AH

Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

PYTANIA I ODPOWIEDZI

11.05.2018 ODP. NR 1

17.05.2018 Odp. nr 2

01.06.2018 Informacja z otwarcia ofert

05.06.2018 unieważnienie pakiet nr 3,6

27.06.2018 wybór pakiet nr 2

03.07.2018 WYBÓR PAKIET NR 1,4,5