Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/34/18/LNP/RK-14.05.2018

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety (ZADANIA)

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 28.06.2018 GODZ. 11:00/11:15

OGŁOSZENIE

14.05.2018- 2018-OJS090-202135-pl

14.06.2018- zmiana ogłoszenia- 2018-OJS112-254968-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz

12.06.2018- SIWZ

ZAŁ. NR 1- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWY

12.06.2018- ZAŁ. NR 1- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWY

ZAŁ. NR 1A- WYKAZ PRÓBEK

ZAŁ. NR 1B- WADIUM

12.06.2018- ZAŁ. NR 1B- WYKAZ WADIUM

ZAŁ. NR 2- FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 3 JEDZ

ZAŁ. NR 4- OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁ. NR 5- PROJEKT UMOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, SPROSTOWANIA

12.06.2018- modyfikacja dokumentacji

21.06.2018 ODPOWIEDŹ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

06.07.2018- informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 24 ust. 11  ustawy  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa powyżej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy . Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WYNIK POSTĘPOWANIA

20.07.2018- wybór zadanie 9
23.07.2018- wybór zadanie 2
01.08.2018- wybór zadanie 49,31,8
03.08.2018- wybór zadania 4 i 14
06.08.2018- wybór zadania 37
Informacja o wyniku postępowania w zadaniu 19 i 38 – 16.08.2018r.
27.08.18- wybór zadania 5,7,12,13,27,30,33,43,45,48,52,53,55,60,61,63
29.08.18- WYBÓR ZADANIE 21,23,26,28,29,39,41,42,46,47,54 i 57, unieważnienie zadania 3,6,10,15,16,22,24,32,35,40,51,58 i 11
31.08.2018- wybór zadania 17,18,20,36,44,50,59 i 62
18.09.2018 wybór zadanie 34
12.10.2018 wybór ZAD. 1 i 56