Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/71/18/NWOK/AJ

Na napisanie i zamieszczenie w lokalnej prasie na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego 4 artykułów w przedziałach kwartalnych na temat profilaktyki nowotworów głowy
i szyi.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu:„ Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.1 Programy Profilaktyczne. Nr projektu: POWR. 05.01.00 – IP.05-00-002/16

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie Ofertowe

Załacznik nr 1-Szczegółowy opis zamówinia

Załącznik nr 2-Projekt umowy AW

Załącznik nr 3- Formularz Oferty

Załącznik nr 4- Oświadzcenie wykonawcy

Informacje dla Wykonawców:

13.12.2018r.-Informacja do wykonawców nr 1

Informacja dla Wykonawców nr 2 – 14.12.2018

21.12.2018r. – Protokół – wyniki postępowania

10.01.2019r-Poprawiony protokół udzielenia zamówienia