Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/83/18/IT/AW – 27.09.2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław na potrzeby nowego akceleratora

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 622754 o zamówieiu – 27.09.2018

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 09.10.2018 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 12.10.2018

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Informacja o unieważnieniu postępowania 15.10.2018