Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/27/16/IT – 25.05.2016

Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego ścian piwnic w bud. A należącym do DCO we Wrocławiu wraz z dostosowaniem pomieszczeń do warunków technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami”

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.05.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja:

DCO – EKSPERTYZA

DCO – PROJEKT BUDOWLANY

DCO – PROJEKT WYKONAWCZY

STWiOR

WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 6 czerwca 2016r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 06.06.2016r.

Wynik przetargu:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z 21.06.2016