Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/37/16/IT – 28.06.2016

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, dla realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej układu chłodzenia pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni  należącej  do  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Ogłoszenie o zamówieniu z 28.06.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania 13.07.2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z 02.08.2016 ROKU