Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/48/15 17.06.2015

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu i remoncie pomieszczeń w budynku B Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, w których mają być eksploatowane urządzenia myjąco – dezynfekujące do naczyń sanitarnych

Wynik postępowania z dnia 03.07.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 25.06.2015

Ogłoszenie o zamówieniu 18.06.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług