Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/57/16/IT – 22.07.2016

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac dostosowawczych budynku A1 (wraz z łącznikiem) zlokalizowanego na terenie DCO we Wrocławiu do wymogów p. poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej ww. budynku oraz postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 22.07.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór-umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót

WYNIK POSTĘPOWANIA

18.08.2016- wybór oferty